Política de Privacitat

4. Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades proporcionades pels nostres socis i proveïdors es conservaran mentre es mantingui la relació entre les parts respectant en qualsevol cas els terminis mínims legals de conservació.
Les dades personals relatives a persones físiques vinculades a socis potencials, clients i proveïdors que SIGMA recopili mitjançant els diferents formularis de contacte i / o recollida d'informació es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat.
En qualsevol cas, SIGMA guardarà les seves dades personals durant el període de temps que sigui raonablement necessari per donar resposta a qüestions que es plantegin o resoldre problemes, realitzar millores, activar nous serveis i complir els requisits que exigeixi la legislació aplicable. Finalitzat el període d'utilitat de les dades, aquests seran eliminats dels sistemes de SIGMA.
Quant a les dades dels candidats, aquests s'han de conservar durant un termini màxim d'un any des de la realització de l'procés de selecció.
5. Quina és la legitimació de l'tractament?

Consentiment de l'interessat.
Manteniment de relació contractual (prestació de serveis, laboral, mercantil, etc.)
Compliment de la normativa vigent i aplicable en matèria de productes farmacèutics.
Interès legítim de l'responsable.
6. Compartirem les seves dades amb tercers?

SIGMA i les societats participades per aquesta tractaran les dades en el marc de la relació comercial i contractual que uneix a les parts.
SIGMA no compartirà les dades personals amb cap tercer aliè a la relació entre les parts que pretengui utilitzar-los en les seves accions de màrqueting directe, excepte en el cas que disposem d'autorització expressa per a això.
En cas de cessió, serà prèviament informat de la mateixa, finalitat i identificació de l'cessionari perquè pugui donar el seu consentiment exprés si fos necessari.
SIGMA podrà cedir les seves dades a organismes de control, com l'Agència Espanyola de l'Medicament o altres organismes de l'Administració Pública i autoritats competents quan es rebi un requeriment legal per part de les autoritats esmentades o en els casos que es consideri necessari en el marc d'un procediment judicial per protegir els drets de SIGMA o els seus socis.
SIGMA pot proporcionar les teves dades personals a terceres persones, com a proveïdors de serveis. Aquestes terceres persones han de mantenir en tot moment els mateixos nivells de control, seguretat i protecció de les dades personals que manté SIGMA.
7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

En la mesura que estiguin reconeguts en la normativa de protecció de dades aplicable en cada moment, l'Usuari podrà exercir els següents drets en relació amb el tractament de les seves dades:
- Dret d'accés: si exerceix aquest dret, podrà conèixer quin tipus de dades estem tractant i les característiques de l'tractament que estem duent a terme.

- Dret de rectificació: si exerceix aquest dret, podrà sol·licitar la modificació de les seves dades per ser aquests inexactes o no veraces.

- Dret de portabilitat: si exerceix aquest dret, podrà obtenir una còpia en un format interoperable de les dades que estiguin sent tractats.

- Dret a la limitació en el tractament de dades: si exerceix aquest dret, podrà limitar el tractament de les seves dades en els casos recollits en la Llei.

- Dret d'oposició: si exerceix aquest dret, es pot oposar a l'tractament de les seves dades i sol·licitar el cessament en l'enviament de comunicacions comercials.

- Dret de supressió: si exerceix aquest dret, podrà sol·licitar la supressió de les seves dades quan el tractament ja no sigui necessari.

 - Dret a revocar el consentiment prestat.

Pot exercitar els seus drets a través d'algun dels següents canals, indicant el dret a exercitar i acompanyant còpia de el Document Nacional d'Identitat o document equivalent a més de qualsevol altra documentació que consideri oportuna:
a. Direcció postal: Carrer Coneixement, 7-13, Illa A3.1, Centre de Negocis Gavà Park, 08850 Gavà (Barcelona).
b. Correu Electrònic: dpo@fedefarma.com
A la pàgina web de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) pot trobar una sèrie de models que l'ajudaran en l'exercici dels seus drets. Així mateix, l'informem que té dret a interposar una reclamació davant l'autoritat de control (a Espanya, l'AEPD) en cas que consideri infringits els seus drets.