Política de Privacitat

INFORMACIÓ CORPORATIVA

De conformitat amb la legislació europea i espanyola i , en concret amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (endavant, la "LSSI-CE"), l'informem que el present web (endavant, el "Web") és propietat de SIGMA PHARMA, S.L., amb domicili social al Carrer Coneixement, 7-13, Illa A3.1. Centre de negocis Gavà Park, 08850 Gavà (Barcelona) i C.I.F. B-66.165.028. La societat es troba inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al tom 44.136, foli 143, secció 8a, full número B477757, inscripció 2a.

Per a SIGMA PHARMA, S.L., respectar la seva privacitat i complir amb la normativa de protecció de dades és un aspecte de vital importància.

El nostre desig és que en tot moment conegui per a què fem servir o volem fer servir les seves dades i quins són els seus desitjos. Amb aquest objectiu, hem redactat la següent Política de Privacitat, (endavant, la "Política de Privacitat") que regula el tractament de dades que es durà a terme quan qualsevol Usuari navegui per la pàgina web www.canalfarmaciaonline.com.

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

En els termes de la normativa de protecció de dades aplicable i, en especial, del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò retaliu al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (endavant, el "RGPD") i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de garantia dels drets digitals (endavant, la "LOPDGDD"), el Responsable del Tractament és:

Responsable del tractament SIGMA PHARMA, S.L.
N.I.F. B-66.165.028
Adreça Carrer Coneixement, 7-13 Illa A 3.1, Centre de negocis Gavà Park, 08850 Gavà (Barcelona)
Correu electrònic dpo@sigma.com


2. Quins principis aplicarem a la seva informació personal?

En el tractament de les seves dades de caràcter personal, aplicarem els següents principis, que s'ajusten a les exigències del RGPD:
 

 • Principi de licitut, lleialtat i transparència: Sempre requerirem el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a una o diverses finalitats específiques que l'informarem prèviament amb absoluta transparència.
   
 • Principi de minimització de dades: Només li sol·licitarem les dades estrictament necessàries en relació a les finalitats per a les que les requerim.
   
 • Principi de limitació del termini de conservació: Les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per a les finalitats del tractament, en funció a la finalitat, l'informarem del termini de conservació corresponent.
   
 • Principi d'integritat i confidencialitat: Les seves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi la confidencialitat. Ha de saber que prenem totes les precaucions necessàries per evitar l'accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres Usuaris per part de tercers.

3. Quines són les categories de dades tractades i com s'ha de procedit a obtenir-les?

Les categories de dades personals que SIGMA PHARMA, S.L. tracta sobre els seus clients són:

 • Dades d'identificació personal.
 • Adreces postals o electròniques.
 • Informació comercial.

Les dades anteriorment mencionades han estat obtingudes:

 • Directament de l'interessat, a través de la presentació/acceptació d'una oferta comercial, proposta contractual, d'un formulari de contacte disponible al Web, etc.
   
 • Directament de l'interessat, al facilitar-nos les dades d'identificació necessàries per dur a terme l'objecte de la relació contractual.

Li correspon a l'interessat assegurar l'actualització de les dades facilitades en cas de modificació.

4. Per a què es tractaran les seves dades i per què?

SIGMA PHARMA, S.L. tractarà les dades personals de l'Usuari, de manera manual i/o automatitzada, per a les següents finalitats:

Tractament de dades Finalitat del tractament Base jurídica del tractament
Resolució de consultes

Donar solució a les consultes d'informació, queixes o reclamacions plantejades
a través del formulari de contacte habilitat per a tal efecte al Web.

Consentiment de l'interessat.

Execució d'un contracte d'encàrrecs online

Gestió dels encàrrecs online de productes amb o sense promoció realitzats a través del Web, així com comunicar qualsevol confirmació, cancel·lació o incident en relació amb la comanda, i l'avís de la seva arribada a l'Oficina de Farmàcia per a que el Client passi a recollir el seu encàrrec.

Execució d'un contracte i consentiment de l'interessat.

Enviament de comunicacions comercials i/o promocionals en format electrònic

Enviament de comunicacions comercials de les activitats, promocions, publicitat, notícies, novetats del web, newsletter i altres informacions sobre els productes i serveis a través de mitjans electrònics.

Consentiment de l'interessat.

5. Durant quant de temps conservem les seves dades?

Les dades proporcionades pels nostres clients es conservaran mentres es mantingui la relació entre les parts respectant en qualsevol cas els terminis mínims legalts de conservació.

Les dades personals relatives a persones físiques vinculades a clients que la Farmàcia recopili mitjançant els diferents formularis de contacte i/o recollida d'informació es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per part de l'interessat.

En qualsevol cas, SIGMA PHARMA, S.L. guardarà les seves dades personals durant el període de temps que sigui raonablement necessari per poder donar resposta a qüestions que es plantegin o resoldre problemes, realitzar millores, activar nous serveis i complir els requisits que exigeixi la legislació aplicable. Finalitzat el període d'utilitat de les dades, aquestes estaran eliminades dels sistemes de SIGMA PHARMA, S.L.
 

6. Compartirem les seves dades amb tercers?

SIGMA PHARMA, S.L. i les societats participades per aquesta tractaran les dades en el marc de la relació comercial i contractual que uneix a les parts.

SIGMA PHARMA, S.L. no compartirà les seves dades personals amb cap tercer aliè a la relació entre les parts que pretengui utilitzar-les en les seves accions de marketing directe excepte en el cas de que disposem d'autorització expressa per a tal efecte.

En cas de cessió, serà prèviament informat de la mateixa, finalitat i identificació del cessionari perquè pugui donar el seu consentiment explícit si fos necessari.

SIGMA PHARMA, S.L. podrà cedir les seves dades a organismes de control, com l'Agència Espanyola del Medicament o altres organismes de l'Administració Pública i Autoritats competents quan es rebi un requeriment legal per part d'aquestes Autoritats o en els casos que es consideri necessari en el marc d'un procediment judicial per a protegir els drets de SIGMA PHARMA, S.L. o els seus socis.

SIGMA PHARMA, S.L. pot proporcionar les seves dades personals a terceres persones, com proveïdors de serveis. Aquestes terceres persones hauran de mantenir en tot moment els mateixos nivells de control, seguretat i protecció de les dades personals que mantingui SIGMA PHARMA, S.L.

7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

En la mesura en que estiguin reconeguts a la normativa de protecció de dades aplicable a cada moment, l'Usuari podrà exercir els següents drets en relació amb el tractament de les dades:

 • Dret d'accés: L'Usuari podrà preguntar a SIGMA PHARMA, S.L. si està tractant les seves dades i, en cas afirmatiu, accedir als mateixos.
   
 • Dret de rectificació: L'Usuari podrà sol·licitar la rectificació de les dades si aquestes són inexactes, o completar les dades que tinguem incompletes.
   
 • Dret a sol·licitar la supressió de les seves dades: En el moment que l'Usuari exergeixi els seus drets de supressió, totes les dades personals vinculades al seu compte, així com la informació i continguts que s'integren en el seu perfil seran cancel·lats.
   
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament: En aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
   
 • Derecho a oponerse al tratamiento: SIGMA PHARMA, S.L. deixarà de tractar les dades personals, amb l'excepció que hagin de seguir tractant-se per motius legítims i per a l'exercici o defensa de possibles reclamacions.
   
 • Dret a la portabilitat de les dades: En cas que l'Usuari vulgui que les seves dades siguin tractades per un altre responsable del tractament, SIGMA PHARMA, S.L. li facilitarà el trasvàs de les seves dades al nou responsable.
   
 • Dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals.

Per exercir els seus drets, inclús per dur a terme una reclamació en cas de que consideri que SIGMA PHARMA, S.L., està tractant de forma inapropiada les seves dades, haurà d'enviar una comunicació per escrit al domicili de SIGMA PHARMA, S.L. o a l'adreça de correu electrònic dpo@sigma.com, incloent en ambdós casos fotocòpia del seru D.N.I, N.I.E. o un altre document d'identificació equivalent.

Pot fer servir els models i formularis sobre els drets referits anteriorment dirigint-nos a la pàgina oficial de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://www.aepd.es/). Si vostè considera que SIGMA PHARMA, S.L. està tractant les seves dades de forma inapropiada, pot dirigir les seves reclamacions davant aquesta Autoritat de Control.

8. Canvis a la Política de Privacitat

Només fem servir dades de caràcter personal segons allò establert a la Política de Privacitat que estigui en vigor en el moment en que es recapten les anomenades dades.

SIGMA PHARMA, S.L. es reserva el dret a modificar en qualsevol moment aquesta Política de Privacitat, publicant aquestes modificacions en el Web, per la qual cosa es recomana visitar-lacada cop que accedeixi al mateix. Si en algun moment decidim utilitzar dades personals de manera diferent a allò que es va declarar en el moment de la seva obtenció, es comunicarà a l'Usuari per correu electrònic, sempre i quan disposem del mateix. En aquell moment, se li donarà l'opció d'autoritzar altres usos o divulgacions de les dades personals que ens hagués facilitat abans de la modificació de la nostra Política de Privacitat.

En el cas que qualsevol clàusula de la present Política de Privacitat dos anul·lada o considerada nula, la resta de les condicions no es veuran afectades, conservant plenament la seva validesa i vigència, en atenció a la normativa vigent d'aplicació a cada moment.

9. Enllaços a altres lloc web

Al nostre Web es fan servir o es poden utilitzar hipervincles que permetin un enllaç amb altres pàgines o llocs web. SIGMA PHARMA, S.L. no es responsabilitza del contingut d'aquests llocs web ni són responsables de les polítiques de privacitat dels mateixos. Es recomana tenir en compte i llegir les polítiques de privacitat de tots els llocs web que visiti. Recordi que el que s'indica en aquesta Política de Privacitat només regeix per a les dades que recapta i/o tracta SIGMA PHARMA, S.L.

10. Legislació aplicable

La privacitat de tota la informació facilitada, tant la facilitada per l'Usuari mitjançant dels diferents formularis de sol·licitut de dades personals està regulada per la normativa de protecció de dades vigent, en especial, pel RGPD i per la LOPDGDD.