Avís legal

CONDICIONS GENERALS D'ACCÉS I ÚS DEL WEB

Previ

La pàgina web www.canalfarmaciaonline.com (en endavant, el “Web”) pertany a SIGMA PHARMA, S.L. (en endavant, “SIGMA”), amb domicili social a Carrer Coneixement, 7-13, Illa A3.1, Centre de negocis Gavà Park, 08850 Gavà (Barcelona) i CIF número B-66.165.028.

L'usuari, a l'utilitzar el Web accepta les presents condicions generals d'accés i ús del Web (en endavant, les "Condicions Generals d'Accés i Ús") i es compromet a fer servir el Web, així com els serveis i els continguts allotjats de conformitat amb les presents Condicions Generals d'Accés i Ús i sota una única i exclusiva responsabilitat.

1. Identificació de les Parts.

Les Condicions Generals d'Accés i Ús s'apliquen, d'una part a SIGMA i, d'altra, a l'usuari final interessat en els serveis oferts a través del Web (en endavant, l'“Usuari”) les dades del qual, de caràcter personal, són les que aquest ha facilitat, en especial, a través dels formularis de contacte i/o encàrrec que SIGMA posa a disposició de l'Usuari.

2. Objecte i àmbit d'aplicació.

Les presents Condicions Generals d'Accés i Ús regulen l'accés, navegació i utilització del Web per part de l'Usuari.

No obstant, l'accés a determinats continguts i l'ús de determinats serveis de SIGMA es poden trobar sotmesos a altres condicions que, segons els casos, substituiran, complementaran i/o modificaran aquestes Condicions Generals d'Accés i Ús.

3. Accés i Ús del Web.

L'accés al Web de responsabilitat exclussiva de qui ho realitza. L'Usuari es compromet a utilitzar els continguts, informació i dades del Web de conformitat amb aquestes Condicions Generals d'Accés i Ús, amb la resta de les polítiques accessibles a través del Web, amb la normativa d'aplicació, amb els bons costums generalment acceptades i amb l'ordre públic.

L'Oficina de Farmàcia no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pugués derivar-se de l'anomenat accés, ús o de l'incompliment de les presents Condicions Generals d'Accés i Ús, no es farà responsable de les errades de seguretat que es puguin produïr ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'Usuari (hardware i software) o els fitxers o documents enmagatzemats amb el mateix com a conseqüència de: (i) la presència d'un virus a l'ordinador de l'Usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i/o productes oferts per SIGMA a través del Web; (ii) un mal funcionament del navegador; i (iii) l'ús de versions no actualitzades del mateix.

4. Regles d'Ús del Web.

L'Usuari es compromet a:

  • No fer servir el Web per desenvolupar operacions de temps compartit, constituir-se en proveïdor de serveis d'aplicacions software en la mesura en que estiguessin orientats a fer possible l'accés de tercers a la plataforma o a qualsevol dels seus components, a través d'operacions de lloguer, serveis administratius o qualsevol altre d'anàloga consideració, compartint-los o posant-los a disposició de tercers.
  • No fer servir el Web per recollir dades de caràcter personal d'altres usuaris.
  • No realitzar actes d'enginyeria inversa, presa de requisits i altres activitats encaminades a desenvolupar una plataforma online idèntica o semblant a la posada a disposició per part de SIGMA, podent ser considerada aquesta activitat com un acte de competència deslleial i vulneració dels drets de propietat intel·lectual i industrial que SIGMA ostenta sobre la plataforma.
  • No traduir, adaptar, millorar, transformar, corregir la plataforma, o qualsevol dels elements que la integren ni de cap altra forma modificar-la, no poden incorporar la plataforma a altres software o plataformes pròpies o provistes per tercers.
  • No retirar, suprimir, alterar, manipular ni de cap manera modificar aquelles notes, llegendes, indicacions o símbols que SIGMA, com a legítim titular dels drets, incorpori a les seves propietats en matèria de propietat intel·lectual o industrial (per exemple, copyright, ©, ® i TM) ja sigui en la pròpia plataforma com en el material associat.
  • Posar en coneixement de SIGMA qualsevol fet o situació que hagués passat que pogués posar en risc la seguretat en l'accés per part dels usuaris autoritzats.
  • Impedir el normal desenvolupament d'un esdeveniment, concurs, promoció o qualsevol altre activitat disponible a través del Web ja sigui alterant o tractant d'alterar, il·legalment o de qualsevol altre forma, l'accés, participació o funcionament d'aquells, o falsejant el resultat dels mateixos i/o utilitzant mètodes de participació fraudulents, mitjançant qualsevol procediment, i/o a través de qualsevol pràctica que atempti o vulneri d'alguna manera les presents Condicions Generals d'Accés i Ús.
  • Queda prohibit forçar errades o buscar esquerdes de seguretat en el Web.
  • Abstenir-se d'utilitzar els continguts del Web amb fins o efectes il·lícits, prohibits o contraris als aquí establerts, lesius dels drets i interessos de l'Oficina de Farmàcia, de la resta d'usuaris, de tercers o que de qualsevol forma puguin danyer, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el present Web o impedir el normal ús o gaudi dels mateixos per part dels usuaris.

5. Enllaços a altres llocs web.

Les presents Condicions Generals d'Accés i Ús no s'apliquen als enllaços, pàgines web i aplicacions de tercers als que es pugui accedir a través del Web.

En cas d'accedir a altres xarxes o recursos informàtics, l'Usuari accepti sotmetre's a allò disposat en les corresponents polítiques de privacitat. En conseqüència, SIGMA no es responsabilitza ni del contingut ni de les mesures de seguretat adoptades pels mateixos.

Així mateix, tampoc es garanteix l'absència de virus o altres elements dels continguts enllaçats des del Web que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software) en els documents o els fitxers de l'Usuari, excloent així mateix a SIGMA de qualsevol responsabilitat derivada dels danys de qualsevol índole ocasionats per tot l'esmentat anteriorment.

En tot cas, SIGMA, procedirà a la retirada inmediata de qualsevol enllaç quan els continguts cap a on els redirigeix puguin contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic.

6. Exclusió de garanties i responsabilitat.

SIGMA no garanteix la disponibilitat permanent dels serveis oferts al Web, si bé portarà a terme els seus millors esforços per garantir la regularitat i el bon funcionament de les mateixes. A aquests efectes, SIGMA declara que ha adoptat i adoptarà totes les mesures necessàries i raonables, dintre de les seves possibilitats i de l'estat de la tecnologia, per garantir un funcionament correcte del Web.

No obstant, SIGMA no assumeix cap responsabilitat pels perjudicis que es puguessin derivar de desconnexions, interferències o interrupcions que es puguessin produir en l'accés o en la navegació pel Web, ni sobre els danys i perjudicis que se'n poguessin derivar per a l'Usuari o per a tercers de l'existència i propagació de virus informàtics o altres elements lesius.

SIGMA tampoc assumeix cap responsabilitat respecte de les errades o omissions que pogués haver en el contingut del Web, ni sobre les actuacions que l'Usuari pogués reutilitzar sobre la base d'aquest contingut.

7. Modificació de les Condicions Generals d'Accés i Ús.

SIGMA es reserva el dret d'efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri pertinents en les presents Condicions Generals d'Accés i Ús, sent responsabilitat de l'Usuari llegir les mateixes amb atenció, cada cop que desitgi utilitzar el Web amb la finalitat de comprovar o cerciorar-se de l'existència de modificacions o canvis a les mateixes, prenent com a referència la data de l'última actualització.

8. Propietat intel·lectual i industrial.

L'Usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualsevol altre element inserit per SIGMA en el Web (incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots aquells elements que conformen l'aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials que conformen el Web o "look and feel", marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, disseny, sons, bases de dades, software, diagrames de fluxes, presentació, arquitectura de navegació, així com els codis font) pertanyen a SIGMA i/o soport tangible o intangible, conegut o per conèixer, que sigui objecte de protecció per les disposicions normatives vigents en matèria de propietat intel·lectual i industrial.

Queda autoritzada la mera visualització, impressió, descàrrega o enmagatzematge temporal, ja sigui en la seva totalitat o parcialment, dels continguts i/o dels elements inserits per SIGMA en el Web exclussivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu per a l'Usuari, sempre que, en qualsevol cas, s'indiqui l'origen i/o autor dels mateixos i que, en el seu cas, aparegui el símbol del copyright i/o notes de propietat industrial dels seus titulars. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol drets estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament otorgada a tal efecte per SIGMA o el tercer titular dels drets afectats.

Queda totalment prohibit l'ús d'aquests elements, el seu total o parcial reproducció, comunicació i/o distribució amb finalitats comercials o lucratius, així com la seva modificació, alteració, descompliació i/o qualsevol altre acte d'explotació del Web, els drets d'imatge dels quals, SIGMA té el seu dret d'explotació. Per a qualsevol altre ús diferent dels expressament permesos, serà necessari obtenir el consentiment previ per escrit del titular dels drets que es tracti.

Les presents Condicions Generals d'Accés i Ús del Web no confereixen a l'Usuari cap altre dret d'ús, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de la mateixa, i/o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dels drets estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament otorgada a tal efecte per SIGMA o el tercer titular dels drets afectats.

Sense perjudici de tot l'anterior, si l'Usuari estima que algun contingut del Web pogués vulnerar drets de propietat intel·lectual i industrial, preguem així ho posi al nostre coneixement en la major brevetat possible, remetent un correu electrònic a dpo@sigma.com

9. Llei aplicable i jurisdicció competent

La normativa vigent determinarà les lleis que hagin de regir i la jurisdicció que hagi de conèixer de les relacions entre SIGMA i l'Usuari del Web.

Això, no obstant, en aquells casos en que l'anomenada normativa vigent prevegui la possibilitat per a les parts de sotmetre's a un fur determinat, SIGMA i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls se sotmeten a la legislació espanyola i als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

10. Informació addicional sobre protecció de dades

Les dades de caràcter personal es conservaran durant el temps estrictament necessari fins que finalitzi la finalitat per a la qual van ser recollits, i sempre que es mantingui la causa que va legitimar el tractament d'aquestes dades personals. Finalitzada la causa que va legitimar el tractament, les dades personals seran conservades degudament bloquejades durant el període de temps que sigui addient en atenció a complir amb els terminis legals de prescripció per evitar eventuals infraccions.

En qualsevol moment pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supresió, limitació, portabilitat o oposició del tractament de les seves dades, inclús portar a terme una reclamació en cas de que consideri que SIGMA està tractant de forma inapropiada les seves dades personals, enviant una comunicació per escrit a l'atenció de SIGMA a l'adreça Carrer Coneixement, 7-13, Illa A3.1, Centre de negocis Gavà Park, 08850 Gavà (Barcelona) o a l'adreça de correu electrònic dpo@sigma.com

Per a més informació respecte al tractament que fem de les dades personals, pot consultar la nostra Política de Privacitat fent clic aquí.